The Story of Joseph

Text: Gen: 37 – 41

 Complete the following cross word puzzle, use the text the help with your answers

ACROSS DOWN

1

Joseph’s father

1

Joseph’s family lived in this country

2

Joseph’s oldest brother

2

Pharao’s first dream was about cows, 7 were fat and 7 were…

3

A colourful gift from Joseph’s father

3

Joseph’s brothers threw him into this

4

Pharao’s second dream was about 14 heads of …

4

The land where Joseph was taken to be sold

5

He bought Joseph as a slave    

 

Solution:

 

Die Storie van Josef

Laai af in pdf:Die Storie van Josef

Teks: Gen: 37 – 41

 Voltooi die volgende blokkies raaisel, gebruik die teks om jou te help met die antwoorde

DWARS AF

1

Josef se pa

1

Josef se familie het in hierdie land gewoon

2

Josef se oudste broer

2

Josef se broers het hom hierin gegooi

3

n Geskenk van Josef se pa af

3

Die land waarheen Josef geneem is om verkoop te word

4

Farao se tweede droom was oor 14 …

4

Farao se eerste droom was oor koeie, 7 was vet en 7 was…

5

Hy het vir Josef as slaaf gekoop

 

 Oplossing:

 

 

 

 

 

 

Creation

Text: Gen. 1:1 – Gen 2:4

 

Day 1 – Light, Day and Night

Day 2 – Sky and Earth

Day 3 – Seperation of Water and Land, Plants

Day 4 – Sun, Moon and Stars

Day 5 – Sea Animals, Birds

Day 6 – Land animals, Man and Woman

Day 7 – God rests

 

God commands Adam and Eve to look after the Earth and animals

 

Activities:

Activity 1: Get to know each other, learn the order of the creation days

Print the following cards. Cut out with the Day and Creation on separate cards (Total of 14 cards) and throw into a hat.

 

Day 1

Light

Day 2

Sky and Earth

Day 3

Land and Seas, Plants

Day 4

Sun, Moon, Stars

Day 5

Fish, Birds

Day 6

Land animals, Humans

Day 7

God rests

 

Let every student/group draw a card from the hat. Each student needs to find the other student with their corresponding card. Example: The person with “Day 1” needs to find the person with “Light”. If there aren’t enough students for all the cards, let each student take more than 1 card.

Activity 2: Art

Print the cards above and cut out with Day and Creation on the same card (total of 7 cards), put into a hat.

Let every student/group draw a card from the hat and either:

1.   Draw what is on the card (you will need paper and pencils), or

2.  Enact what is on the card without words.

The other students/groups must guess which Day was picked by the original group

Activity 3: Discussion – Our task to look after the earth and animals

 1. Can you think of ways how we should look after the earth and animals?
 2. Name different types of pollution.
 3. What is recycling?
 4. Which materials do you recycle at home?
 5. What is global warming?

Die Skepping

laai af in pdf: Die Skepping

Teks: Gen. 1:1 – Gen 2:4

 

Eerste dag – Lig, dag en nag

Tweede dag – Hemel en aarde

Derde dag – Skeiding van Land en Oseane, Plante

Vierde dag – Son, Maan, Sterre

Vyfde dag – Seediere, Voëls

Sesde dag – Land diere, Man, en Vrou

Sewende dag – God het gerus

 

God gee opdrag aan Adam en Eva om na die aarde om te sien

 

Aktiwiteite:

Aktiwiteit 1: Ken mekaar, leer die volgorde van die skeppings dae

Druk die volgende kaartjies. Knip uit met die Dag en Skeppingswerk op aparte kaartjies (totaal van 14 kaartjies) en gooi in ‘n hoed.

 

Dag 1

Lig

Dag 2

Hemel en Aarde

Dag 3

Land en Oseane, Plante

Dag 4

Son, Maan, Sterre

Dag 5

Seediere, Voëls

Dag 6

Landdiere, Mens

Dag 7

God Rus

Laat elke student/groep ‘n kaartjie trek. Die studente moet dan uitvind wie het hulle ooreenstemmende kaartjie. Bv. Die persoon met “Dag 1” moet die persoon soek wat “Lig” op sy kaartjie het ens.  As jy te min studente het, laat elkeen meer as 1 kaartjie trek.

 

Aktiwiteit 2: Kuns

Druk die kaartjies hierbo en knip uit met Dag en Skeppingswerk op dieselfde kaartjie (totaal van 7 kaartjies), gooi weer in ‘n hoed.

Laat elke student/groep ‘n kaartjie trek en dit dan:

 1. Teken (jy benodig papier en potlode), of
 2. Handgebare gebruik sonder woorde om die kaartjie uit te beeld

Die ander studente/groepe moet dan raai watter dag die oorspronklike groep getrek het.

Aktiwiteit 3: Bespreking – Ons opdrag om na die aarde te om te sien

 

 1. Kan jy aan maniere dink hoe ons na die aarde en diere moet omsien?
 2. Noem verskillende soorte besoedeling.
 3. Wat is herwinning?
 4. Watter materiale herwin julle by die huis?
 5. Wat is globale verwarming?